دوشنبه, 19 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:447

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:373

واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد سنبل رود – شهرستان سواد کوه شمالی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/07

بازدید:282

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فراخوان نخست ) ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 631

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/23

بازدید:631

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:312

اجاره یک قطعه زمین به منظور طرح تفریحی با موضوعات مندرج در اسناد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:211

احداث ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب های سطحی مازاد اراضی پشت دایک حفاظتی سد گنج افروز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 304

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:304

واگذاری بخش خودروهای استیجاری به صورت حجمی به تعداد 45 دستگاه ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/01

بازدید:202

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی ( مجتمع آبرسانی به شهرها و روستاهای نوشهر و چالوس و طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نکا ، بهشهر و گلوگاه ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 435

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

بازدید:435

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن 110 حلقه چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب قائمشهر ( شهرستان های سوادکوه ـ قائمشهر و سیمرغ ) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/15

بازدید:231

فروش دو دستگاه ماشین آلات سنگین ( لودر و گریدر ) و یک دستگاه خودرو پاژن دو کابین وانتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:252

فراخوان برگزاری آزمون صدور پروانه صلاحیت بر حفاری چاه های آب با استفاده از بخش خصوصی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 353

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:353

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/08

بازدید:268

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:271

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی هوشمند 2 و 3 اینچ بر روی چاه های دیزلی ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:258

فروش دستگاه خودرو سواری وانت مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:281

فروش دو قطعه زمین و ساختمان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/25

بازدید:244

احداث سردهنه مشترک احمد چاله پی بابل ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/14

بازدید:290

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 11923 مترمربع واقع در کیاکلا روبروی اداره جهاد کشاورزی محوطه مخزن آبرسانی کیاکلا به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/30

بازدید:269

فروش یک قطعه زمین و ساختمان به مساحت حدود 13000 متر مربع واقع در بابل جاده گنج افروز مجاورت بیمارستان آیت ا ... روحانی محوطه امور منابع آب بابل و بابلسر به شرح موضوعات مندرج در اسناد مزایده . مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/26

بازدید:248

« 1 2 3 4 5 ... 6 12 » صفحه: