جمعه, 30 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:199

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:169

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:232

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:210

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:187

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:160

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:264

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:442

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:222

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 737

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:737

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 691

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:691

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:345

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:208

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:233

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 224

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:224

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:305

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:268

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:278

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:227

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:266

« 1 2 3 4 5 ... 6 13 » صفحه: