جمعه, 23 آذر 1397

 

 

به زودی به 750 نفر از مالکین چاه های مجاز شرق مازندران که اضافه برداشت انجام داده اند اخطار داده می شود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: بزودی به 750 نفر از مالکین چاه های مجاز در منطقه بهشهر ،گلوگاه و نکا که دارای اضافه برداشت بوده اند و به آبخوان خسارت زده اند اخطار داده میشود.  

 

آقای مهندس محمدرضا حاجیان مدیر امور منابع آب بهشهر، نکا و گلوگاه گفت: با توجه به اثرات نامطلوب اضافه برداشت چاه های مجاز از آب زیرزمینی، متاسفانه برخی از بهره برداران در سال های اخیر نسبت به رعایت موارد مندرج در پروانه بهره برداری اقدام نکرده و به خاطر عدم رعایت الگوی کشت و یا مدیریت مصرف موجب خسارت به سفره آب زیرزمینی شدند.

ایشان افزود: همچنین برای حفظ سفره آب زیرزمینی و احیای مجدد آن، علاوه بر شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از حفر آن ها، چاه های مجازی که اضافه برداشت می نمایند مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته وافراد خاطی ضمن جبران خسارت و رعایت موارد مندرج در پروانه بهره برداری  باید توجه داشته باشند در صورت تداوم این رونددر سال های آتی، پروانه آن ها لغو و مطابق با مقررات قانونی با آن ها برخورد خواهد شد.

شایان ذکر است در استان مازندران حدود نود هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد که مالکین آن باید متناسب با میزان بهره برداری که در پروانه آن ها قید شده از آب زیرزمینی استفاده کنند و اضافه برداشت از آب زیرزمینی بر اساس قانون تخلف محسوب می شود.

منبع خبر: