شنبه, 29 دی 1397

 

 

صورت وضعیت های نگهداری و بهره برداری تاسیسات آبی استان مازندران مکانیزه می شود

به گزارش آب منطقه ای مازندران آقای مهندس سید رضا موسوی مجد مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی استان با اشاره به اهمیت و تعداد تاسیسات آبی و برقابی استان و برون سپاری بسیاری از اقدامات، از جمله وصول، نگهداری و بهره برداری از آنها گفت: جهت نظارت و کنترل بهتر بر امر نگهداری و بهره برداری سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی، نرم افزار مناسبی تهیه شد تا بر عملکرد پیمانکاران و مشاورین نظارت دقیق صورت گیرد.  

 

وی افزود: این نرم افزار بصورت آزمایشی بر روی یکی از سرورهای آب منطقه ای مازندران نصب شد. کلیه همکاران کاربر ذیربط در جلسه توجیهی آن شرکت نمودند و مقرر شد در یک دوره ی سه ماهه نقاط قوت و ضعف آن شناسایی گردد و روش های سنتی و دستی از فرایند کار خارج و نرم افزار فوق ذکر جایگزین روش قبلی شود.

منبع خبر: