سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

 

کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی

نتایج آراء صادره در تاریخ 1394/07/12  

ردیف

شماره پرونده

نام

موضوع پرونده

شهرستان

نوع مصرف

رأی کمیسیون

1

61/س/353/ک/94

عبدالعلی ابراهیمی

عدم صدور پروانه توسط امور

قائم شهر

باغی

منفی

2

60/س/353/ک/94

رجبعلی رمضانی

عدم صدور پروانه توسط امور

قائم شهر

باغی

مثبت

3

58/س/353/ک/94

حسن لطفی

عدم صدور پروانه توسط امور

قائم شهر

شالیزاری

مثبت

4

49/س/353/ک/94

علی کرم حبیبی گل افشانی

عدم صدور پروانه توسط امور

قائم شهر

باغی

منفی

5

50/س/351/ک/94

حسینعلی راشدی

عدم صدور پروانه توسط امور

بهشهر

باغی

مثبت

6

476/351/ک/92

محمد علی درمزاری

عدم صدور پروانه توسط امور

بهشهر

شالیزاری

منفی

7

357/351/ک/92

حبیب اله هوشدار رستمی

عدم صدور پروانه توسط امور

بهشهر

شالیزاری

منفی

8

603/351/ک/94

باباقلی جمشیدی

عدم صدور پروانه توسط امور

بهشهر

شالیزاری

مثبت

9

48/س/352/ک/94

مختار عفیفی

عدم صدور پروانه توسط امور

ساری

شالیزاری

منفی

10

24/س/352/ک/94

زینب دلفری

عدم صدور پروانه توسط امور

ساری

باغی

منفی

11

53/س/352/ک/94

حسین نصوری

عدم صدور پروانه توسط امور

ساری

پرورش ماهی

مثبت

 
منبع خبر: