جمعه, 25 آبان 1397
 
کد سند:    
*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس
مشخصات آگهی
 موضوع: *مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس
تشریح:

 

 

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت *

 

شرکت آب منطقه ای مازندران از مزایده گران واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا پیشنهاد خود را به صورت مهر و موم شده ارائه نمایند.

  1. موضوع مزایده  شامل:واگذاری حق سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی دریاچه ولشت شهرستان سوادکوه  
  2. مدت بهره برداری از تاریخ شروع به مدت 20 (بیست) سال می باشد.
  3. علاقمندان واجد شرایط می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و بررسی اسناد مزایده به شرکت آب منطقه ای مازندران واقع در نشانی مندرج در ذیل، از ساعت9 الی14 مراجعه فرمایند.
  4. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند با ارائه درخواست کتبی خود به نشانی ذیل  در قبال پرداخت مبلغ غیر قابل استرداد 600.000 ریال به حساب شماره 2175085027008 بانک ملی  آب منطقه ای مازندران :اسناد مزایده دریافت دارند.
  5. مزایده به روش یک مرحله ای می باشد.
  6. طرح پایه: دارد
  7. پیشنهادها باید تا ساعت 9 صبح مورخ   /  /  به نشانی ذکر شده در ذیل تحویل گردد.تمامی پیشنهادها باید به همراه تضمین شرکت درمزایده به مبلغ 1.500.000.000ریال ارائه شوند.پیشنهادهایی که پس از زمان فوق ارائه گردند قابل قبول نخواهد بود.پیشنهادها درحضور نمایندگان مزایده گرانی که مایل به حضور درجلسه بازگشایی درساعت و تاریخ ومکان تعیین شده در دعوت نامه تسلیم پیشنهادمی باشند،گشوده خواهد شد.تنها نماینده مزایده گرانی که معرفی نامه معتبر ارائه نموده اند،می توانند درجلسه گشایش پاکات پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.
  8. بعد از آگهی نوبت دوم اسناد مزایده به مدت 7 روز به فروش می رسد.

ساری –کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر –شرکت آب منطقه ای مازندران-تلفن 33341023-فاکس 33341023

  1. پیشنهادهای مزایده گران به مدت 170 روزپس ازتاریخ گشایش پیشنهادها به شرح          فوق الذکر معتبر باقی خواهد ماند.

نام و عنوان :..........................

کارفرما:..............................

 

 

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: ایران - یکشنبه - و سه شنبه 23 و 24 / 12 / 95
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 271