شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
اجاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده
مشخصات آگهی
 موضوع: جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده
تشریح:

مزایده گذار: شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران   

موضوع مزایده:  اجاره یک قطعه­زمین و ساختمان با موضوعات مندرج دراسنادمزایده:

ردیف

مشخصات ملک

مساحت­به مترمربع

مدت قرارداد

قیمت پایه کارشناسی برای سال اول

 به ریال

مبلغ تضمین

به ریال

آدرس

1

اراضی و ساختمان

زمین 16000

ساختمان780

5 سال قابل تمدید برای 5سال دیگر

199.000.000 سال دوم و سوم وچهارم و پنجم قیمت پیشنهادی  هر سال 20% افزایش خواهد داشت

9.950.000

کیلومتر پنج جاده قائمشهر به بابل نبش جاده اصلی

 

تاریخ ومحل فروش اسناد مزایده : ازتاریخ درج آگهی  لغایت روز  شنبه مورخ 26/1/96

 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران امورتدارکات و پشتیبانی 4-33347801-011داخلی1208– 1278

مبلغ خرید اسناد مزایده : یکصدهزار ریال واریز شده به حساب شماره 2165085004009 بانک کشاورزی به نام شرکت آب منطقه ای مازندران

نوع تضمین شرکت در مزایده  : ضمانتنامه بانکی یاواریز وجه نقدی  به حساب سیبا بانک ملی‌به شماره 2175085003006 در وجه شرکت آب منطقه ای مازندران

مهلت‌ومحل تحویل پاکات مزایده : حداکثر تا ساعت14روز پنجشنبه مورخ 7/2/96 به دبیرخانه شرکت سهامی آب منطقه ای

زمان­ومحل­بازگشایی­پاکات­مزایده:ساعت9صبح‌روز‌شنبه ‌مورخ 9/2/96 دفترمعاونت مالی وپشتیبانی

شرایط مزایده     :     

1- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

2- به پیشنهادهای فاقد سپرده – سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر – چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بشیر چهارشنبه96/01/16 و پنج شنبه پیک شمال96/01/17
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 188