شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا
مشخصات آگهی
 موضوع: گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا
تشریح:

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره زمین و ساختمان

 

شرکت مزایده گذار:شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر 3 جاده قائمشهر

موضوع تجدید مزایده :  اجاره زمین به شرح جدول ذیل :‌

تاریخ ومحل فروش اسناد مزایده: ازتاریخ درج آگهی لغایت 4/3/96  به آدرس ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران–امورتدارکات وپشتیبانی 33347244-011 یا 4-33347801-011 داخلی 1208 – 1278 مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

مبلغ خرید اسناد مزایده : یکصد هزار ریال واریز شده به حساب درآمد 2175085027008بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب منطقه ای مازندران بطور جداگانه برای هر یک از بندهای مندرج در جدول .

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده  : واریز وجه نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 در وجه شرکت آب منطقه ای مازندران یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول ذیل

مهلت­ومحل­تحویل­پاکات­مزایده:حداکثرتاساعت14روز سه شنبه­مورخ 16/3/96دبیرخانه­شرکت­سهامی­آب­منطقه­ای مازندران

زمان­ومحل بازگشایی پاکات مزایده:ازساعت9صبح­روزچهارشنبه مورخ17/3/96 در دفتر امور تدارکات و پشتیبانی

شرایط مزایده     :     

1- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

2- به پیشنهادهای فاقد سپرده – سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر – چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

آدرس

مساحت

(مترمربع)

نوع بهره برداری

مبلغ ضمانتنامه

مدت اجاره

قیمت پایه کارشناسی سالانه (بریال)

توضیحات

نکاء- جاده نیروگاه جنب سدانحرافی نکارودحومه روستای بایکلا  زمین و ساختمان

44179

ساختمانهای ‌کارگاهی ، زمین ‌کشاورزی،پرورش‌گل‌وگیاه‌و تولیدنهال و پرورش درختان سیاه ریشه

9.599.000

شش سال

191.980.200

اجاره بهاء سالهای دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم هر سال 15% افزایش خواهد داشت

 


روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: فجر خزر یکشنبه و دوشنبه 23و24/2/ 96
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 304