شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی) نوبت اول
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس
تشریح:

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 700 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/04/08
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 417