شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
مشخصات آگهی
 موضوع: گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
تشریح:

آگهی تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران­به نشانی ساری کیلومتر3جاده قائمشهرتلفن
  011-33347244 ، 011-33347801-4

موضوع تجدید مناقصه :  واگذاری بخش خدمات عمومی وپشتیبانی به صورت حجمی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 1.035.100.000ریال بمدت اعتباری  سه ماهه وقابل تمدید برای سه ماه دیگر

 زمان و محل دریافت اسناد تجدید مناقصه : از تاریخ درج آگهی دوم ،  روز سه شنبه مورخ 13/04/96 لغایت روز یک شنبه 25/04/96  امور تدارکات و پشتیبانی شرکت واقع در طبقه اول آدرس فوق تلفن4-33347801 -011  داخلی 1087 یا 33347244 -011 

مهلت و محل تحویل پاکات تجدید مناقصه : حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 07/05/96  به دبیرخانه  شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

زمان و محل بازگشائی اسناد ارزیابی تجدید مناقصه و پیشنهادها  : ساعت 9 صبح روز یک ­شنبه  مورخ 08/05/96  طبقه سوم دفتر معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی  شرکت

مبلغ­خریداسناد:واریز200.000ریال­به­حساب­جاری­شماره 2175085027008 بانک ملی به نام‌آب منطقه ای مازندران

مبلغ برآورد : 20.701.923.312 ریال

شرایط مناقصه  :  

1- داشتن تعیین صلاحیت سال 1396از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مازندران

2-  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد تجدید مناقصه مندرج است .

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دیار سبز 96/4/11وپیک شمال 96/4/12
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 234