شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی
تشریح:

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران­به نشانی ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر
تلفن:     33347244-011  ،   4-33347801-011

موضوع مناقصه :  تهیه و تامین 10 دستگاه خودروی  سواری باراننده بصورت حجمی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 بنام آب منطقه ای مازندران به مبلغ 197.210.000ریال بمدت اعتباری  سه ماهه وقابل تمدید برای سه ماه دیگر

 زمان و محل دریافت اسناد مناقصه :  از تاریخ درج آگهی  دوم ، روز شنبه مورخ 17/04/96 لغایت روز شنبه 24/04/96  امور تدارکات و پشتیبانی شرکت واقع در طبقه اول آدرس فوق تلفن4-33347801 -011  داخلی 1087 یا 33347244 -011 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 03/05/96  به دبیرخانه  شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

زمان و محل بازگشائی اسناد ارزیابی مناقصه و پیشنهادها  : ساعت 8 صبح روز چهار­شنبه  مورخ 04/05/96  طبقه سوم دفتر معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی  شرکت

مبلغ­خریداسناد:واریز200.000ریال­به­حساب­جاری­شماره 2175085027008 بانک ملی به نام‌آب منطقه ای مازندران

مبلغ برآورد : 3.944.160.000 ریال

شرایط مناقصه  :  

1- داشتن تعیین صلاحیت سال 1396از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مازندران

2-  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران                          

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خبر شمال پنجشنبه 96/4/15 و حامی شمال شنبه 96/4/96
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 130