شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
مشخصات آگهی
 موضوع: وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران
تشریح:

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران­ به نشانی ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر،  تلفن:     33347244-011  ،   4-33347801-011

موضوع مناقصه :  وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران

مبلغ برآورد و تضمین شرکت در مناقصه ها :

الف : امور منابع آب شهرستان های بهشهر ، نکا و گلوگاه : مبلغ برآورد : 16.287.473.288 ریال  --  مبلغ تضمین :814.380.000 ریال

ب : امورمنابع آب شهرستانهای ساری و میاندورود  :  مبلغ برآورد : 12.035.515.956 ریال  --  مبلغ تضمین : 601.780.000 ریال

ج : امور منابع آب قائمشهر ، سوادکوه و جویبار : مبلغ برآورد : 22.631.422.200 ریال --   مبلغ تضمین : 1.131.580.000 ریال

د : امور منابع آب بابل و بابلسر : مبلغ برآورد : 14.439.888.637 ریال  -- مبلغ تضمین : 722.000.000 ریال

توضیح اینکه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 بنام آب منطقه ای مازندران بمدت اعتباری سه ماهه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.

زمان و محل دریافت اسناد مناقصه :  از روز شنبه مورخ 31/04/96 لغایت روز شنبه 07/05/96  امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای تلفن4-33347801 -011  داخلی 1220

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 17/05/96  به دبیرخانه  شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

زمان و محل بازگشائی اسناد ارزیابی مناقصه و پیشنهادها  : ساعت 9 صبح روز چهار­شنبه  مورخ 18/05/96  در دفتر قراردادهای شرکت

مبلغ ­خریداسناد: واریز 300.000ریال ­به ­حساب ­جاری ­شماره 2175085027008 بانک ملی به نام‌ آب منطقه ای مازندران

شرایط مناقصه:  

  1. دارا  بودن حداقل پایه 5 بهره برداری تاسیسات آبی از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
  2. به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  3. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به هر یک از مناقصه ها در اسناد مناقصه  بصورت جداگانه درج گردیده است .

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خبر شمال 96/4/28 و وارش 96/4/31
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 199