شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال
تشریح:

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: عصر اقتصاد 6/13/ و اطلاعات 96/6/14
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 145