شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها
تشریح:

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آب بندان

شرکت مزایده گذار: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر 3 جاده قائم‌شهر

موضوع مزایده: اجاره بستر رودخانه‌ها و آب­بندان به شرح جدول ذیل:‌

تاریخ و محل فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی لغایت 10/8/96 به آدرس ساری کیلومتر 3 جاده قائم‌شهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران–امورتدارکات و پشتیبانی 33347244-011 یا 4-33347801-011 داخلی 1208 – 1278 مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

مبلغ خرید اسناد مزایده: یک‌صد هزار ریال واریزشده به حساب درآمد 2175085027008 بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب منطقه‌ای مازندران به‌طور جداگانه برای هر یک از بندهای مندرج در جدول.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز وجه نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 در وجه شرکت آب منطقه‌ای مازندران یا ضمانت‌نامه بانکی به شرح جدول ذیل

مهلت ­و محل ­تحویل ­پاکات ­مزایده: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه ­مورخ 20/8/96 دبیرخانه ­شرکت ­سهامی ­آب­ منطقه­ای مازندران

زمان ­و محل بازگشایی پاکات مزایده: از ساعت 9 صبح ­روز یکشنبه مورخ 21/8/96 طبقه ­سوم اتاق معاونت مالی ­و پشتیبانی

شرایط مزایده:

  1. اسناد مزایده هر یک از بسترهای ذیل به‌صورت جداگانه به فروش می‌رسد.
  2. مبلغ پایه کارشناسی زمین در اسناد مزایده نیز قیدشده است.
  3. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. به پیشنهادهای فاقد سپرده – سپرده‌های مخدوش سپرده‌های کمتر از میزان مقرر – چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

ردیف

محل جغرافیایی

مساحت

مترمربع

قیمت کل پایه کارشناسی

(به ریال)

مبلغ تضمین

(به ریال)

1

نور - بخش بلده - بستر رودخانه روستای تاکر

17000

187.000.000

18.700.000

2

قائم­شهر - بستر رودخانه تالار - روستای اسکندرکلا

6790

95.060.000

9.500.000

3

نور - بستر آب­بندان تاشکوه علیا

140000

162.750.000

16.200.000

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: پیک شمال شنبه 7/22و نهضت شمال یکشنبه 7/23/96
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 292