جمعه, 23 آذر 1397
 
کد سند:    
تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان
تشریح:

بسمه تعالی

تجدیدآگهی مزایده عمومی اجاره بستررودخانه ها و آببندان

شرکت مزایده گذار:شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر 3 جاده قائمشهر

موضوع مزایده :  اجاره بستر رودخانه ها وآببندان به شرح جدول ذیل :‌

تاریخ ومحل فروش اسناد مزایده: ازتاریخ درج آگهی لغایت 1/11/96  به آدرس ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران–امورتدارکات وپشتیبانی 33347244-011 یا 4-33347801-011 داخلی 1208 – 1278 مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

مبلغ خرید اسناد مزایده : یکصد هزار ریال واریز شده به حساب درآمد 2175085027008بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آب منطقه ای مازندران بطور جداگانه برای هر یک از بندهای مندرج در جدول .

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده  : واریز وجه نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 در وجه شرکت آب منطقه ای مازندران یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول ذیل

مهلت­ومحل­تحویل­پاکات­مزایده:حداکثرتاساعت14روزچهارشنبه­مورخ11/11/96دبیرخانه­شرکت­سهامی­آب­منطقه­ای مازندران

زمان­ومحل بازگشایی پاکات مزایده:ازساعت9صبح­روزپنجشنبه مورخ12/11/96طبقه­سوم اتاق معاونت مالی­وپشتیبانی

شرایط مزایده  :     

  1. اسناد مزایده هر یک از بسترهای ذیل بصورت جداگانه به فروش میرسد.
  2. مبلغ پایه کارشناسی زمین در اسناد مزایده نیز قید شده است

2- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- به پیشنهادهای فاقد سپرده – سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر – چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

ردیف

محل جغرافیایی

مساحت

مترمربع

قیمت  کل پایه کارشناسی

(به ریال)

مبلغ تضمین

(به ریال)

1

 

نور بخش بلده بستر رودخانه روستای تاکر(تفریحی و توریستی و پرورش ماهی)

 

17000

 

272000000

 

27200000

 

 

2

نور بستر آبندان تاشکوه علیا (تفریحی و توریستی)

 

140000

162.750.000

16.200.000

 

4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

 

روابط عمومی شرکت 

 

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بشیر 96/10/19 فجر خزر 69/10/20
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 127