شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
آگهی فراخوان پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی و مرمت و بازسازی آببندانها
مشخصات آگهی
 موضوع: فراخوان پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه و مرمت و بازسازی آببندانها
تشریح:

بسمه تعالی

شرکت آب منطقه ای مازندران به آدرس: ساری کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران رشته آب - پایه حداقل 5 برای موضوعات زیر اقدام نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

مرمت و بازسازی آببندان­ها (گروه ب) در سطح استان

حدود از 50 تا 250 میلیون ریال و نوع آن بر اساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی

از 1000 تا 5000 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 96

2

مرمت و بازسازی آببندان­ها (گروه الف) در سطح استان

از 275 تا 415 میلیون ریال و نوع آن بر اساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی

از 5500 تا 8300 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 96

3

پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه‌ها(گروه الف)

از 250 تا 1750 میلیون ریال و نوع آن بر اساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی

از 5000 تا 35000 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 96

4

پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه‌ها(گروه ب)

از 250 تا 1750 میلیون ریال و نوع آن بر اساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی

از 5000 تا 35000 میلیون ریال بر اساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 96

 

 

  1. محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
  2. مهلت دریافت: تا مورخ 7/11/96
  3. مهلت تحویل: مورخ 21/11/96

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: شنبه پیک شمال 30/10/و یکشنبه خبرشمال 1/11/96
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 214