شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه گذار سد شیاده
مشخصات آگهی
 موضوع: انتخاب سرمایه گذار
تشریح:

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری *

 

شرکت آب منطقه ای مازندران از مزایده گران واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا پیشنهاد خود را به صورت مهر و موم شده ارائه نمایند.

*موضوع مزایده  شامل: طرح تفریحی ، توریستی و گردشگری سد شیاده

*مدت بهره برداری از تاریخ شروع به مدت 20 (بیست) سال می باشد.

*علاقمندان واجد شرایط می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و بررسی اسناد مزایده به شرکت آب منطقه ای مازندران واقع در نشانی مندرج در ذیل، از ساعت9 الی14 مراجعه فرمایند.

*علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند با ارائه درخواست کتبی خود به نشانی ذیل درقبال پرداخت مبلغ غیر قابل استرداد 600.000 ریال به حساب شماره 2175085027008 بانک ملی آب منطقه ای مازندران اسناد مزایده دریافت دارند.

*مزایده به روش یک مرحله ای می باشد.

*پیشنهادها باید تا ساعت 14 صبح مورخ  19 / 12 / 96 به نشانی ذکر شده در ذیل تحویل گردد.تمامی پیشنهادها باید به همراه تضمین شرکت درمزایده به مبلغ 1.500.000.000ریال ارائه شوند.پیشنهادهایی که پس از زمان فوق ارائه گردند قابل قبول نخواهد بود.پیشنهادها درحضور نمایندگان مزایده گرانی که مایل به حضور درجلسه بازگشایی درساعت و تاریخ ومکان تعیین شده در دعوت نامه تسلیم پیشنهادمی باشند،گشوده خواهد شد.تنها نماینده مزایده گرانی که معرفی نامه معتبر ارائه نموده اند،می توانند درجلسه گشایش پاکات پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.

ساری –کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر –شرکت آب منطقه ای مازندران-تلفن 33341023-فاکس 33341023

پیشنهادهای مزایده گران به مدت 170 روزپس ازتاریخ گشایش پیشنهادها به شرح فوق الذکر معتبر باقی خواهد ماند.

نام و عنوان :..........................

کارفرما:..............................

 

 

          روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: شنبه 11/28/ دیار سبز و یکشنبه96/11/29 حرف
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 221