شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان مازندران
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان مازندران
تشریح:

آگهی فراخوان (مناقصه)

شرکت آب منطقه ای مازندران  در نظر دارد پروژه" آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان" را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه  به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید:

* محل اجرای پروژه: درسطح استان مازندران

* منبع تامین اعتباری: طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

* رتبه بندی کاراز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:داشتن حداقل پایه 5 رشته ابنیه یا آب

* محل دریافت اسنادفراخوان ومناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

*مبلغ برآورد:4.708 میلیون ریال براساس فهرست بهای سال97

*نوع و مبلغ تضمین: 235 میلیون ریال

*زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ آگهی دوم بمدت یک هفته (از تاریخ 29/1الی5/2/97)

*مهلت و محل تحویل اسناد: ( از تاریخ 6/2/.الی 22/2/97)

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دوشنبه پیک شمال 1/27/و چهارشنبه خبرشمال 97/1/29
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 141