شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
آگهی شناسایی پیمانکاران برای ساماندهی لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نوشهر و چالوس
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی شناسایی پیمانکاران برای ساماندهی لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نوشهر و چالوس
تشریح:

آگهی فراخوان (مناقصه)

شرکت آب منطقه ای مازندران  در نظر دارد پروژه های با شرایط ذیل را از طریق فراخوان مناقصه  به شرکتهای  دارای صلاحیت حداقل پایه 5 رشته آب واگذار نماید:

موضوع

مبلغ برآورد (میلیون ریال)

مبلغ تضمین (میلیون ریال)

ساماندهی و لایروبی رودخانه ها در سطح شهرستان نوشهر

3057

152.869.555

ساماندهی و لایروبی رودخانه ها در سطح شهرستان چالوس

3253

162.650.244

 

* منبع تامین اعتباری: طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

* محل دریافت اسنادفراخوان ومناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

*زمان و مهلت دریافت اسناد: (از تاریخ 8/2/97  الی11/2/97.)

*مهلت و محل تحویل اسناد: ( از تاریخ 12/2/ 97 الی 25/2/97)

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بشیر چهارشنبه 2/5/و تیرنگ شنبه 97/2/8
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 176