شنبه, 3 فروردین 1398
 
کد سند:    
آگهی مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی
تشریح:

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

 

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران ­به نشانی ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر
تلفن:     33347244-011  ،   4-33347801-011

موضوع مناقصه :  واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 40011168063766823  بنام تمرکز سپرده جاری آب منطقه ای مازندران به مبلغ 849.440.000 ریال بمدت اعتباری  سه ماهه وقابل تمدید برای سه ماه دیگر

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 10:00 صبح چهارشنبه مورخ 23/03/ 97 لغایت ساعت  14:00 روز چهار شنبه 30/03/97

مهلت زمانی ارسال پاکات های پیشنهاد  : تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 09/04/97

زمان و محل بازگشائی اسناد ارزیابی مناقصه و پیشنهادها  : ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه  مورخ 10/04/97  طبقه سوم دفتر معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی  شرکت

مبلغ برآورد : 16.988.790.360 ریال

شرایط مناقصه  :  

1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

2-داشتن تعیین صلاحیت سال 1397 از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مازندران

3-  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران                           

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دیار سبز سه شنبه 97/3/22وحرف چهارشنبه 97/3/23
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 99