جمعه, 23 آذر 1397

1397

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  راهنمای شماره 2 استقرار میز خدمت 1397/02/10
  دستورالعمل بکارگیری سربازان نخبه 1397/02/15
  دستورالعمل عفاف و حجاب 1397/04/25

1396

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  راهنمای شماره 1 استقرار میز خدمت 1396/12/06
  دستورالعمل شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد 1396/12/01
  دستورالعمل حقوق شهروندی 1396/01/06
  بخشنامه و دستورالعمل میز خدمت 1396/09/30
  مصوبه شورای عالی اداری حقوق شهروندی در نظام اداری 96/14042/150 1396/02/04

1395

1394

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخش نامه های عدم خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی بخش نامه های عدم خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 1394/06/01
  دستورالعمل اطلاع رسانی ،آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 1394/04/01

1391

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار 1391/04/07
  مجموعه بخشنامه ها و ... حفاظت و بهره برداری از منابع آب مجموعه بخشنامه ها و ... حفاظت و بهره برداری از منابع آب 1391/03/30

1389

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان صنعت آب و برق دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان صنعت آب و برق 1389/06/06
  دستورالعمل مساعدت درمانی مربوط به دوره درمانی 1 / 4 / 89 لغایت 1 /4 / 90 دستورالعمل مساعدت درمانی مربوط به دوره درمانی 1 / 4 / 89 لغایت 1 /4 / 90 1389/06/03
  بخشنامه 26848 / 440 مواردی در خصوص انعقاد قرارداد و خریدها بخشنامه 26848 / 440 مواردی در خصوص انعقاد قرارداد و خریدها 1389/05/18
  بخشنامه 231 / 4069 لازم الاجرا یودن ارای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری بخشنامه 231 / 4069 لازم الاجرا یودن ارای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری 1389/05/18