شنبه, 28 مهر 1397

شماره:   1389/05/25
حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران
حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران

حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383  هیأت وزیران
 

pdf
بازدید:2900