پنجشنبه, 29 شهریور 1397

شماره:   1389/05/18
مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی
مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی

مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی
 

بازدید:3574