دوشنبه, 4 تیر 1397

مدیریت پیمانکاران
ردیف                  نام خدمت                    مستندات خدمات الکترونیکی
راهنما و شناسنامه فلوچارت فرم ها
1 پیگیری صورت وضعیت پیمانکاران و حق الزحمه مشاوران و خریدها دانلود      
2 اطلاع رسانی فروش اسناد مناقصه واحد بازرگانی دانلود      
3 ارتباط با پیمانکاران و مشاوران دانلود      
4 دریافت  صورت وضعیت و ... از مشاوران و پیمانکاران دانلود      
5 فروش اسناد مناقصه (دفتر قراردادها) دانلود      بازدید:2221
آخرین به روزرسانی: 1395/03/06