دوشنبه, 4 تیر 1397

صدور مجوز حفر چاه جدید برای کلیه بخشهای مصرف
نام نهادارائه کننده خدمت: امور/اداره منابع آب شهرستان
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری / الکترونیکی
آدرس الکترونیکی به خدمت:  
شرح خدمت:

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه درﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮی وزارت ﻧﻴﺮو-

نکته مهم: فعلا تخصیص برای کشاورزی موجود نیست

مدارک مورد نیاز:

 درخواست متقاضی - اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

معرفی از طرف سازمان مربوطه

-ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ واﺣﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

-ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و سایر مدارک لازم

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستان / بزودی از طریق دفاتر پیشخوان و سامانه ساماب

ساعات کار: 7:30 الی 14:15
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب -فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مذکور و سایر قوانین و بخش نامه های ابلاغی

فایل قوانین مربوطه خدمت:  
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

 منابع طبیعی،‌ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، صنعت معدن تجارت ، آبفا و آبفار و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت (ریال): هزینه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 3477100 ریال + 9% مالیات بر ارزش افزوده
نام بانک: ملی
شعبه بانک:  
شماره حساب:  
نام صاحب حساب: شرکت آب منطقه ای مازندران
مدت زمان اجرای خدمت: حدود 3 ماه (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب )
شرایط خاص خدمت:

وجود تخصیص

 بازدید:442
آخرین به روزرسانی: 1396/11/12