دوشنبه, 18 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

خط مشی کیفیت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از شناخت ،مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توسعه، بهره برداری نگهداری از تاسیسات وسازهای آبی (به استثنای تاسیسات وسازه های مربوط به آب وفاضلاب ) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط وسیاست های وزارت نیرو

برای نیل به اهداف ، شرکت با رعایت مقررات وقوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:
- انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه وبهره برداری از منابع آب وانرژ ی برق آبی
- تهیه واجرای طرح ها وپروژه های تامین آب وانتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری وزهکشی ، آبرسانی به شهرها وصنایع ، پایداری و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه وسواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی وتولیدانرژی برق آبی
- بهره برداری ونگهداری از تاسیسات وسازه های تامین آب ، انتقال آب ، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده ویا واگذار شده.                                                                                                                 
 تبصره – تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل های بهره برداری وتحت مدیریت مرکز ملی راهبری وپایش شبکه سراسری برق کشور (دسپاچینگ) خواهد بود
- بهره برداری ازمنابع آب درچارچوب سیاست ها ،  ضوابط وبرنامه های مصوب وزارت نیرو .
- اجرای برنامه ها ومصوبات واموری که وزارت نیرو دراجرای قانون توزیع عادلانه آب وسایر قوانین ومقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه وحفاظت کمی وکیفی ونظارت بر بهره برداری از منابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.
- کارگزاری وزارت نیرو درتخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف.
- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب وتاسیسات آبی وبرق آبی وبه کار بردن روش های جدید علمی وفنی به منظور بهربرداری بهتر از منابع آب وانرژی برق آبی وتاسیسات وسازه های وابسته .
- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط درچارچوب قوانین ومقررات ذی ربط .
- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان دربخش های مختلف مصرف براساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذی ربط.
- خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امورات مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وسازه های آبی وانرژی برق آبی وخدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری وارتقای سطح خدمات.
- اخذ هرگونه وام تسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی وپیش فروش اشتراک آب وانرژی برق آبی وسایر روش ها ی تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .
- جلب مشارکت مردمی وبخش غیر دولتی دراجرای طرح های توسعه منابع آب ، شبکه های آبیاری وزهکشی ، آبرسانی به صنایع وشهرها ، مهندسی رودخانه وسواحل ، تغذیه مصنوعی وانرژِی برق آبی وبهره برداری ونگهداری از تاسیسات وسازه های آبی وبرق آبی.
- همکاری واشتراک مساعی با موسسات ذی ربط در ÷ژوهش وبررسی به منظور توسعه علمی ، فنی واقتصادی در امور مربوط با اهداف ووظایف شرکت.
 انجام هرگونه عملیات ومعاملات بازرگانی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی وقوانین ومقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری وبه صرفه وصلاح شرکت باشد.                                                                                        

تبصره – شرکت مجاز به ایجادشرکت یا سرمایه گذاری درسایر شرکت ها نمی باشد.بازدید:3289
آخرین به روزرسانی: 1397/08/30