Sunday, 16 Azar 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

بررسی هیدروژئولوژی واحدهای سنگی کواترنر دشت آمل با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و چاه های اکتشافی


منطقه بندی شھر و مدیریت آب شھری با استفاده از مدلMODSIM (مطالعه موردی: شھر گرگان)


بررسی تامین آب شرب شهری در دوره کوتاه مدت (مطالعه موردی: شهر گرگان)


استخراج روابط رگرسیونی بارش-رواناب در حوزه آبریز رودخانه بابلرود


بررسی تاثیر روند افزایش جمعیت بر روی مصرف آب و منابع آب زیرزمینی شهرگرگان


مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه ریزی منابع آب MODSIM ( مطالعه موردی: شهر گرگان)


Evaluation of Psonns Model in Daily Flow Discharge Prediction (Case Study: Babolrood River, Iran)


بررسی تاثیر دما در پیش بینی دبی روزانه با استفاده از روش های مبتنی بر منطق فازی در حوضه آبریز لیقوان


بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه


تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی ـ عصبی تطبیقی


مقایسه عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی آبدهی روزانه رودخانه لیقوان


برآورد حجم رسوب گذاری در مخازن سدهای کرج و دز و مقایسه آن با نتایج هیدروگرافی


پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) و سامانه استنتاج فازس ـ عصبی تطبیقی (ANFIS)
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) و سامانه استنتاج فازس ـ عصبی تطبیقی (ANFIS)


ارزیابی مدل استنتاج فازی و مدل فازی ـ عصبی در تخمین هیدروگراف سیل


مقایسه روش های مختلف پیش بینی شاخص خشکسالی SPI


تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان(مطالعه موردی لیقوان چای،از زیر حوضه های دریاچه ارومیه )


پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فلزی ( FIS) و سیستم استنتاج فازی ـ عصبی تطبیقی ( ANFIS)


پیش بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی ـ عصبی تطبیقی


استفاده از مدل فازی ـ عصبی تطبیقیدر تخمین هیدروگراف سیل


تخمین هیدروگراف سیل به منظور مدیریت بهینه منابع آب با استفاده از سیستم انبساط فازی عصبی تطبیقی و شبکه مصنوعی


 

1 2 Page: