Sunday, 5 Esfand 1397

 

Cat Name : مزایده

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلاTwo single-stage bidروابط عمومی18

Show Details

Submit Date: 2019-02-19

visit:18

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلکTwo single-stage Tenderروابط عمومی20

Show Details

Submit Date: 2019-02-19

visit:20

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و ....Two single-stage Tenderروابط عمومی44

Show Details

Submit Date: 2019-02-13

visit:44

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد:Two single-stage Tenderروابط عمومی28

Show Details

Submit Date: 2019-02-12

visit:28

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهرTwo single-stage bidروابط عمومی36

Show Details

Submit Date: 2019-01-29

visit:36

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدودهA single-stage Tenderروابط عمومی103

Show Details

Submit Date: 2019-01-21

visit:103

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد:A single-stage Tenderروابط عمومی54

Show Details

Submit Date: 2019-01-16

visit:54

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرزTwo single-stage Tenderروابط عمومی148

Show Details

Submit Date: 2019-01-02

visit:148

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابلTwo single-stage Tenderروابط عمومی106

Show Details

Submit Date: 2019-01-01

visit:106

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساریTwo single-stage Tenderروابط عمومی31

Show Details

Submit Date: 2018-12-29

visit:31

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلاTwo single-stage Tenderروابط عمومی48

Show Details

Submit Date: 2018-12-12

visit:48

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استانTwo single-stage Tenderروابط عمومی30

Show Details

Submit Date: 2018-12-09

visit:30

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استانTwo single-stage Tenderروابط عمومی53

Show Details

Submit Date: 2018-11-10

visit:53

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابیTwo single-stage bidروابط عمومی229

Show Details

Submit Date: 2018-09-26

visit:229

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندرانTwo single-stage Tenderروابط عمومی62

Show Details

Submit Date: 2018-09-25

visit:62

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتیTwo single-stage bidروابط عمومی96

Show Details

Submit Date: 2018-09-05

visit:96

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساریTwo single-stage bidروابط عمومی126

Show Details

Submit Date: 2018-08-27

visit:126

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآبروابط عمومی88

Show Details

Submit Date: 2018-08-27

visit:88

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوسTwo single-stage bidروابط عمومی77

Show Details

Submit Date: 2018-08-06

visit:77

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرزTwo single-stage Tenderروابط عمومی132

Show Details

Submit Date: 2018-07-23

visit:132

« 1 2 3 4 ... 5 12 » Page: