|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

شناسنامه خدمات

 

شناسنامه خدمات قابل ارائه توسط شرکت آب منطقه ای مازندران

 

خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی (13021446000)

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

سامانه ساماب

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

1- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

الکترونیکی * 13021446100 دریافت فایل
2- حفر گمانه آزمایشی الکترونیکی * 13021446101 دریافت فایل
3- استقرار و ترخیص دستگاه حفاری الکترونیکی * 13021446102 دریافت فایل
4- صدور پروانه حفر چاه به جای چاه الکترونیکی * 13021446103 دریافت فایل
5- مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) الکترونیکی * 13021446104 دریافت فایل
6- مجوز تغییر قدرت منصوبات الکترونیکی * 13021446105 دریافت فایل
7- صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل الکترونیکی * 13021446106 دریافت فایل
8- صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی الکترونیکی --- 13021446107 دریافت فایل
9- صدور مجوز چاه به جای قنات/چاه الکترونیکی * 13021446108 دریافت فایل
10- صدور مجوز لایروبی قنات/چاه الکترونیکی * 13021446109 دریافت فایل
11- صدور مجوز پیشکاری قنات الکترونیکی * 13021446110 دریافت فایل
12- پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه الکترونیکی * 13021446111 دریافت فایل
13- صدور مجوز تغییر قطر چاه الکترونیکی * 13021446112 دریافت فایل
14- صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه الکترونیکی * 13021446113 دریافت فایل
15- برقی کردن چاه حضوری --- 13021446114 دریافت فایل
16- تغییر شرکت حفاری حضوری --- 13021446115 دریافت فایل
17- رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی الکترونیکی * 13021446116 دریافت فایل
18- درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی حضوری --- 13021446117 دریافت فایل
19- رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان حضوری --- 13021446118 دریافت فایل
20- تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی حضوری --- 13021446119 دریافت فایل
21- صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی حضوری --- 13021446120 دریافت فایل
22- رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای حضوری --- 13021446121 دریافت فایل
23- رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب حضوری --- 13021446122 دریافت فایل
24- رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی حضوری --- 13021446123 دریافت فایل
25- رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری حضوری --- 13021446124 دریافت فایل
26- رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور حضوری اگر مربوط به نصب موتور چاه باشد در سامانه ساماب انجام می گیرد 13021446125 دریافت فایل

 

 

 خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی (13021447000)

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

سامانه ساماب

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

27- بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

الکترونیکی * 13021447100 دریافت فایل
28- بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل الکترونیکی * 13021447101 دریافت فایل
29- بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) الکترونیکی * 13021447102 دریافت فایل
30- بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه الکترونیکی * 13021447103 دریافت فایل
31- بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه الکترونیکی * 13021447104 دریافت فایل
32- بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه الکترونیکی * 13021447105 دریافت فایل
33- بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه الکترونیکی * 13021447106 دریافت فایل
34- بررسی درخواست تغییر روش حفاری الکترونیکی * 13021447107 دریافت فایل
35- بررسی درخواست صدور پروانه المثنی حضوری --- 13021447108 دریافت فایل
36- بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات الکترونیکی * 13021447109 دریافت فایل
37- بررسی درخواست تمدید مجوز حضوری --- 13021447110 دریافت فایل
38- تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه حضوری --- 13021447111 دریافت فایل
39- بررسی درخواست برقی کردن چاه حضوری --- 13021447112 دریافت فایل
40- صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن حضوری --- 13021447113 دریافت فایل
41- بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری الکترونیکی * 13021447114 دریافت فایل
42- بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری الکترونیکی * 13021447115 دریافت فایل
43- بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات حضوری --- 13021447116 دریافت فایل
44- تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی حضوری --- 13021447117 دریافت فایل
45- تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی حضوری --- 13021447118 دریافت فایل
46- بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب الکترونیکی --- 13021447119 دریافت فایل
47- بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری حضوری --- 13021447120 دریافت فایل
48- معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها حضوری --- 13021447121 دریافت فایل
49- بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) الکترونیکی * 13021447122 دریافت فایل
50- درخواست آزمایش پمپاژ الکترونیکی * 13021447123 دریافت فایل

 

 

 استعلامات (13021448000)

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

سامانه 

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

51- استعلامات

الکترونیکی ستاد ایران 13021448000 دریافت فایل
 

 

نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران (13011449000)

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

سامانه 

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

52- نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران

الکترونیکی ستاد ایران 13011449000 دریافت فایل
 
 

خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان (داناب) (18081450000)

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

سامانه 

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

53- راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی

حضوری --- 18081450100 دریافت فایل
54- تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی حضوری --- 18081450101 دریافت فایل
55- طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان حضوری --- 18081450102 دریافت فایل
56- تدوین نظام ناجیان آب حضوری --- 18081450103 دریافت فایل
57- ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح حضوری --- 18081450104 دریافت فایل
 

 

تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب (15031451000)

عنوان خدمت

نحوه

ارائه خدمت

سامانه ساماب

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

58- تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب

حضوری --- 15031451000 دریافت فایل
 

 

 تاریخ ثبت : 1394/12/16
  آخرین به روزرسانی : 1399/12/19
 مدیر روابط عمومی
 15544
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 97
 • بیشترین بازدید همزمان : 303
 • بازدید امروز : 14,787
 • بازدید دیروز : 9,817
 • کل بازدید : 14,382,489
 • آخرین به روزرسانی : 1402/03/13 14:47:25
 • شناسه IP شما : 3.238.118.27

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
 • کدپستی : 4815898643
 • تلفن : 4-01133347801
 • فاکس : 01133347800
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک : 030007650007574
 • تلفن گویا :