جمعه, 4 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت سردار سلیمانی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
نظارت ، ارزیابی ، کنترل ، رتبه بندی و مدیریت پیمانکاران صنعت آب آب منطقه ای مازندران حضوری - الکترونیک نظارت،ارزیابی و کنترل پیمانکاران
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان آب منطقه ای مازندران حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
استعلامات آب منطقه ای مازندران حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری آب منطقه ای مازندران الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه آب منطقه ای مازندران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: