دوشنبه, 19 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:1

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:37

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:183

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:49

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:79

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:108

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:73

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:68

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:115

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:79

تهیه و تامین 47 دستگاه خودرو با راننده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:68

آگهی مناقصه 10 دستگاه خودرو سواری بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:73

آگهی مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:88

آگهی شناسایی پیمانکاران برای ساماندهی لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/04

بازدید:159

آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

بازدید:122

حد بستر و حریم رودخانه آبشورمک در غرب استان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:134

حد بستر و حریم رودخانه آبشورمک در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:82

حد بستر و حریم رودخانه اسپی رود در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:93

حد بستر و حریم رودخانه اسب چین در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:78

حد بستر و حریم رودخانه پلنگ آبرود در غرب استان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:89

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: