دوشنبه, 4 تیر 1397

صدورپروانه / مجوز بهره برداری از منابع آبی


عنوان خدمت شناسنامه فلوچارت نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه دانلود دانلود حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز پیشکاری قنات دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست ،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز لایروبی قنات دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز حفر کوره جانبی (گالری) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز لایروبی چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
تغییر روش حفاری دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
مجوز حفر گمانه آزمایشی دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه حفر چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه بهره برداری چاه دانلود دانلود حضوری خدمات اختصاصی
پروانه چاه جایگزین چاه / حفر چاه به جای قنات دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه کف شکنی دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه تغییر محل چاه دانلود دانلود حضوری خدمات اختصاصی
مجوز نصب منصوبات چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
مجوز تغییر قدرت منصوبات چاه     حضوری خدمات اختصاصی
آزمایش پمپاژ چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
ثبت / موسسه حفاری     حضوری خدمات اختصاصی

صدورپروانه / مجوز بهره برداری از منابع آبی


عنوان خدمت شناسنامه فلوچارت نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه دانلود دانلود حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز پیشکاری قنات دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست ،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز لایروبی قنات دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز حفر کوره جانبی (گالری) دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز لایروبی چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
تغییر روش حفاری دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
مجوز حفر گمانه آزمایشی دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه حفر چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه بهره برداری چاه دانلود دانلود حضوری خدمات اختصاصی
پروانه چاه جایگزین چاه / حفر چاه به جای قنات دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه کف شکنی دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
پروانه تغییر محل چاه دانلود دانلود حضوری خدمات اختصاصی
مجوز نصب منصوبات چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
مجوز تغییر قدرت منصوبات چاه     حضوری خدمات اختصاصی
آزمایش پمپاژ چاه دانلود   حضوری خدمات اختصاصی
ثبت / موسسه حفاری     حضوری خدمات اختصاصیبازدید:3779
آخرین به روزرسانی: 1396/11/11