یکشنبه, 3 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:86

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری محدوده مقام مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:157

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:187

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:195

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:165

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:135

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:122

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:170

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:169

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:131

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:106

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:208

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:393

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:145

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 669

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:669

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:258

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:182

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:159

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:185

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:160

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه: