شنبه, 27 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حد بستر و حریم رودخانه ترک رود در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:66

انتخاب سرمایه گذار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:163

فراخوان پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه و مرمت و بازسازی آببندانها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/28

بازدید:182

فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/26

بازدید:116

تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:103

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری محدوده مقام مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:176

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:208

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:227

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:181

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:149

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:132

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:183

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:182

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:144

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:118

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:219

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:406

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:160

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 694

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:694

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:370

« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه: