سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:234

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:416

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:175

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 701

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:701

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:544

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:303

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:183

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:210

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:187

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:269

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:232

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:261

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:195

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:241

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:358

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:251

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:207

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 492

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:492

آگهی فراخوان (ارزیابی کیفی ) روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:440

فراخوان خرید خدمات مشاور مطابق بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ارزیابی روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:362

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: