دوشنبه, 19 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:167

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:142

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:246

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:428

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:194

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 712

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:712

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 576

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:576

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 319

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:319

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:195

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:218

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:202

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:277

اجرای کارهای باقیمانده سد لاستیکی ولیک رود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:239

احداث سد لاستیکی سرخرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:264

فروش زمین مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:205

طرح انتقال آب نهر زراعی سرست رود با لوله مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:247

باقیمانده بسته هراز شامل : سامانه کانال انتقال آب چالوس ، جاده چلاو، احداث نیروگاه هراز روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:367

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مناقصه یك مرحله‌ای - 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:256

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مزایده یك مرحله‌ای اداره بازرگانی شرکت آب منطقه ای مازندران 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/20

بازدید:215

آگهی فراخوان( مناقصه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 503

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/11

بازدید:503

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: