سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

 

کمیسیون توسعه و مدیریت

خلاصه عملکرد کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای مازندران سال 94  

سال

تعداد جلسات

تعداد مصوبات

شرح مصوبات مهم

اقدام

دردست اقدام

94

6

27

ساماندهی کمیسیون توسعه مدیریت وکمیته های تخصصی پنجگانه ذیربط-تغییرترکیب اعضا-انتخاب اعضای جدیدوصدورابلاغ

*

 

بررسی ارائه خدمات الکترونیگی وتامین منابع مالی موردنیاز

 

*

آسیب شناسی وبررسی نتایج ارزیابی عملکرد سال  93و92درقالب گزارش تحت عنوان «آینه عملکرد»

*

 

بررسی وتاییدگزارش مدل سنجش بهره وری براساس ماموریت های شرکت

*

 

نظام پیشنهادات

*

 

مستندسازی تجربیات مدیریتی و کنفرانس بین المللی مدیریت

 

*

بررسی مکانیزم های مناسب برای بهینه سازی استفاده کارکنان ازامکانات اینترنتی

 

*

بررسی وعملیاتی کردن برنامه های مدیریت دانش تکالیف ابلاغی برای تثبیت سطح دوم (آغاز)ودستیابی به پیش الزامات سطح سوم(توسعه)

 

*

مدیریت دانش

 

*

بررسی وتاییدبرنامه های برونسپاری سال 94 براساس 21وظیفه تصدی گری وبانگاه ویژه به پنج وظیفه روبه مشتری

*

 

بررسی چگونگی بستر سازی ترویجی- فرهنگی لازم برای توسعه برنامه های نظام پیشنهادات

 

*

پیگیری تحقق عوامل انگیزشی نظام پیشنهادات

 

*

بررسی وتصویب تشکیلات شرکت(ساختارکلان وتفصیلی)

*

 

بررسی برنامه های مدیریت دانش (برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی – تهیه وترسیم درخت دانش)

 

*

اطلاع رسانی برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت  8شهریورسالجاری بصورت ویدئوکنفرانس باحضورجناب آقای مهدوی فرمدیرکل محترم دفترفن اوری اطلاعات ,توسعه مدیریت وتحول اداری شرکت مدیریت منابع آب

 

*

ارائه گزارش درخصوص وضعیت نیروی انسانی شرکت برای یکدوره پنجساله وبررسی وتصمیم گیری  برای برون رفت ازچالش های پیش روی پیرامون نیروی انسانی برای حال وآینده

 

*

ارائه گزارش درخصوص نصب واستقرارسامانه ساتم(سامانه الکترونیکی کمیسیون توسعه مدیریت)برای ثبت وبارگذاری اطلاعات برگزاری جلسات کمیسیون توسعه مدیریت وکمیته های تخصصی پنجگانه

 

*

 
منبع خبر: