دوشنبه, 19 آذر 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید ؟