شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان
مشخصات آگهی
 موضوع: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان
تشریح:

بسمه تعالی

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان

1-1- مقدمه

شرکت آب منطقه ای مازندران در نظر دارد بر اساس ضوابط " آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت " و به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت 33560 هـ  مورخ 16/7/85   ،  و دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، پروژه های " احداث سد کسیلیان " را بروش طرح و ساخت که شامل طراحی، مهندسی، تدارکات کالا و تجهیزات ، اجرا ، بهره‌برداری و خط انتقال و نیروگاه و سازه های وابسته و تصفیه خانه با تامین مالی را، به مناقصه بگذارد و مناقصه گران واجد شرایط طرح و ساخت را برای انجام پروژه ای با مشخصات  زیر را مورد ارزیابی کیفی قرار دهد.

 با توجه به اینکه در این پروژه مناقصه گران مسئولیت تامین مالی، طراحی مهندسی، تامین کالا و تجهیزات وعملیات اجرائی پروژه را به عهده دارند مناقصه گران باید مشارکتی مرکب از یک پیمانکار، تولید کننده تجهیزات و یک مهندس مشاور باشند که به صورت مشترکا، متضامنا و منفردا مسئولیت موضوع مناقصه را به عهده خواهند داشت.

به این منظور از شرکت­های پیمانکاری که دارای تجربه کاری دراجرای مشابه این پروژه بوده و دارای گواهینامه صلاحیت طرح وساخت ( حداقل پایه یک ) دررشته آب با تخصص "سدسازی و  تاسیسات مربوطه " ویا به صورت مشارکت شرکت­های پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت دررشته های "آب ( حداقل پایه یک) و تاسیسات و تجهیزات ( حداقل پایه سه) و نیرو پایه ( حداقل 5)"  با شرکت مشاور دارای گواهینامه صلاحیت دررشته " مهندسی آب " ( حداقل پایه یک ) با تخصص  "سدسازی و شبکه های آب و فاضلاب " ، از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند دعوت می شود با تکمیل فرم ها و مدارک مربوطه در برنامه ارزیابی صلاحیت توان اجرای کار شرکت نمایند. درصورتیکه پیمانکاری با مشاوری به صورت مشارکت قصد شرکت دارند موافقت اولیه سازمان برنامه و بودجه را ارائه نمایند.

 

این ارزیابی بخشی از فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار است و طی آن متقاضیانی که از نظر صلاحیت توان اجرایی و مالی  مورد ارزیابی قرارگرفته و حائز شرایط باشند به منظور ارائه پیشنهاد مناقصه دعوت می گردند.

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود پس از مطالعه این اسناد فرم های پیوست را تکمیل و همراه با مدارک درخواستی که کلیه صفحات آن ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت باشد و تا تاریخ حداکثر .96/4/17 به آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری قائم شهر ،شرکت آب منطقه ای مازندران  -

تلفن4-33347801  ، تحویل نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اطلاعات شنبه 96/3/27و چهارشنبه 96/3/31
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 701