شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر)
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر)
تشریح:

بسمه تعالی

 آگهی تجدید مزایده کتبی ( نوبت دوم)

( اجاره استخر )

شرکت مزایده گذار:  شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به نشانی ساری کیلومتر3جاده قائمشهر

موضوع تجدید مزایده:اجاره استخرشنای سرپوشیده،سونای‌بخار،خشک وجکوزی و استخر کودک با پارکینگ بصورت یکجا به شرح ذیل:‌

ردیف

آدرس

مساحت تقریبی

(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی (بریال)

مدت اجاره

ملاحظات

1

ساری کیلومتر3 جاده ساری قائمشهر پشت ساختمان اداری

1000

2.400.000.000

دوسال قابل تمدید برای دوسال دیگر درصورت رضایت موجر

 

 

تاریخ و محل فروش اسناد مزایده : فروش اسناد ازتاریخ انتشارروزنامه لغایت 4/4/96 به آدرس ساری کیلومتر3 جاده قائمشهرشرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌مازندراناموراملاک‌ومستغلات‌باشماره‌تلفن33347244-011 یا 4-33347801-011 داخلی 1278 و 1208

مبلغ‌خریداسنادمزایده : یکصدهزارریال واریزشده به حساب شماره 2175085027008 بانک ملی به نام شرکت آب منطقه‌ای مازندران .

مبلغ و نوع تضمین شرکت درمزایده : ضمانتنامه بانکی با اعتبار3 ماهه و قابل تمدید یا واریز وجه نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 دروجه شرکت آب منطقه ای مازندران به مبلغ 24.000.000  ریال

مهلت ومحل تحویل پاکات مزایده : حداکثرتا ساعت14 روز ‌‌چهارشنبه مورخ 14/4/96 به امور تدارکات و پشتیبانی شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای مازندران واحد املاک

زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده  : ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 15/4/96 در دفتر معاونت مالی وپشتیبانی

شرایط مزایده     :     

1- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

2- به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده‌های مخدوش سپرده‌های کمتر ازمیزان مقرر - چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- سایر اطلاعات و جزئیات شرایط و تعهدات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

 

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: نسیم یکشنبه96/3/28 و بشیر دوشنبه 96/3/29
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 175