شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی
تشریح:

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

 

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران ­به نشانی ساری کیلومتر3 جاده قائمشهر
تلفن:     33347244-011  ،   4-33347801-011

موضوع مناقصه :  واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارمترهای آب و هواشناسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 699.720.000 ریال بمدت اعتباری  سه ماهه وقابل تمدید برای سه ماه دیگر

 زمان و محل دریافت اسناد مناقصه :  از روز چهارشنبه مورخ 21/04/96 لغایت روز چهار شنبه 28/04/96  امور تدارکات و پشتیبانی شرکت واقع در طبقه اول آدرس فوق تلفن4-33347801 -011  داخلی 1087 یا 33347244 -011 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 07/05/96  به دبیرخانه  شرکت سهامی آب      منطقه ای مازندران

زمان و محل بازگشائی اسناد ارزیابی مناقصه و پیشنهادها  : ساعت 11 صبح روز یک­شنبه  مورخ 08/05/96  طبقه سوم دفتر معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی  شرکت

مبلغ­خریداسناد:واریز200.000ریال­به­حساب­جاری­شماره 2175085027008 بانک ملی به نام‌آب منطقه ای مازندران

مبلغ برآورد : 13.994.395.452 ریال

شرایط مناقصه  :  

1- داشتن تعیین صلاحیت سال 1396از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مازندران

2-  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بشیر96/4/20 و فجر خزر96/4/21
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 190