شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
مناقصه وصول حقوق دولت
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه وصول حقوق دولت
تشریح:

مناقصه  وصول حقوق دولت

شرکت آب منطقه ای مازندران از مناقصه گران واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا پیشنهاد قیمت خود را بصورت مهر و موم شده ارائه نمایند:

  1. موضوع مناقصه: 1- وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب بابل, بابلسر

                   2- وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب ساری و میاندرود

                   3- وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب قائمشهر و جویبار

                   4- وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب بهشهر نکا و گلوگاه

  1. مدت قرارداد: شش ماه
  2. پیمانکار می بایست دارای حداقل پایه پنج بهره برداری تاسیسات آبی از شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب کشور باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند با ارائه درخواست کتبی خود به نشانی ذیل درقبال پرداخت مبلغ غیر قابل استرداد 500.000 ریال به حساب 2165085004009 بانک کشاورزی شعبه منابع طبیعی ساری بنام آب منطقه ای مازندران اسناد مناقصه را دریافت دارند.
  4. مناقصه بروش یک مرحله ای می باشد.
  5. پیشنهاد باید تا پایان وقت اداری 10/7/96 بنشانی ذکر شده درذیل تحویل گردد. تمامی پیشنهادها باید بهمراه تضمین شرکت در مناقصه مطابق جدول زیر ارائه شود:

1

وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب بابل, بابلسر

93536000  ریال

2

وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب ساری و میاندرود

79630000   ریال

3

وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب قائمشهر و جویبار

142690000  ریال

4

وصول حقوق دولت از منابع در اختیار امورات منابع آب بهشهر نکا و گلوگاه

117473000  ریال

 
  1. اسناد مناقصه  تا تاریخ   21/6/96  بفروش می رسد.
  2. آدرس:ساری، کیلومتر3 جاده ساری به قائم شهر- شرکت اب منطقه ای مازندران-تلفن 33341023 فاکس 33341023
  3. پیشنهاد مناقصه گران بمدت 180 روز پس از تاریخ گشایش پیشنهادها بشرح فوق الذکر معتبر خواهد ماند.
  4.                                                  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران
واحد منتشر کننده: روابط عمومی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری پنجشنبه 96/6/16 و 96/6/19
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 161