منطقه بندی شھر و مدیریت آب شھری با استفاده از مدلMODSIM (مطالعه موردی: شھر گرگان)

چکیده:

تامین آب مناسب برای شهروندان، جزء اولویت های مهم در برنامه ریزی مدیران هر شهر می باشد. امروزه به دلیل کمبود منابع آبی، این مساله اهمیت بسیار بیشتری را به خود گرفته است. درخیلی از مناطق، از قبیل بعضی از شهرها و مناطق در کشور ما، این مساله تبدیل به یک مساله بسیار مهم و حتی بحرانی شده است. به طوری که در بعضی از شهرها و در بعضی از فصول، مشکل تامین آب مناسب، دغدغه هر روزه مدیران آن شهر شده است. افزایش اهمیت مدیریت آب شهری، منجر به تلاش بیشتر در جهت یافتن راه حلهای علمی برای این مساله شده است. به منظور تامین فشار مجاز در شبکه و جلوگیری از نشت شبکه شهر را میتوان منطقه بندی کرد. در این مقاله وضعیت تامین آب در وضعیت فعلی و در افق کوتاه مدت(در سال 1400 ) در شهر گرگان با توجه به منطقه بندی موجود در مدل MODSIM بررسی شده است، نتایج نشان میدهد که در برخی از منطقه ها مانند منطقه 3 که جمعیت بیشتر شهر در آن قسمت میباشد مقدار آسیب پذیری سیستم به m3/day 8449 افزایش و اعتمادپذیری سیستم به 29 درصد کاهش می یابد ،در نتیجه باید تصمیم های کاربردی تری برای قسمت های حساس تر اتخاذ کرد.

  تاریخ ثبت : 1395/08/06
 مدیر روابط عمومی
 1251