بررسی هیدروژئولوژی واحدهای سنگی کواترنر دشت آمل با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و چاه های اکتشافی

محدوده مطالعاتی بابل – آمل، شامل حوزه آبریز رودخانه های هراز و بابل و دلتای مشترک آنها یعنی دشت بابل – آمل می باشد طول دشت در امتداد دریا حدود 54 کیلومتر و عرض آن نیزحدود 40کیلومتر است.
وسعت این محدوده مطالعاتی حدود 6712 کیلومتر مربع می باشد. نظر به اهمیت مطالعات آبهای زیرزمینی و نقش اصلی واحدهای سنگی تشکیل دهنده سفره ها در این بررسی سعی شده با استفاده از داده های حاصل از لوگ های ژئوفیزیکی و ستون چینه ای تهیه شده به هنگام حفر چاههای اکتشافی، لایه های رسوبی تشکیل دهنده دشت تا عمق بین 50تا  100 متر مشخص گردد.

  تاریخ ثبت : 1395/08/15
 مدیر روابط عمومی
 1519