بررسی تامین آب شرب شهری در دوره کوتاه مدت (مطالعه موردی: شهر گرگان)

چکیده
افزایش جمعیت و محدویت منابع، بشر را به سوی استفاده بهینه از منابع مختلف سوق داده است . با توجه به نقش اساسی آب در زندگی بشر، مدیریت بهینه منابع آب از جمله مباحثی است که بایستی توجه خاصی به آن معطوف گشته و از ابزارهای مناسب بهینه سازی جهت بهره بردای از آن استفاده گردد . در این تحقیق سعی شده وضعیت تامین آب در شرایط فعلی و در افق کوتاه مدت (در سال 1400 )MODSIM است به کمک مدل ریاضی در شهر گرگان بررسی شود. نتایج حاکی از این است که در این فاصله زمانی اعتمادپذیری سیستم تا 27 درصد کاهش یافته و مقدار آسیب پذیری سیستم نیز تا l/s 150افزایش خواهد یافت. بنابراین تامین آب شهر گرگان با 
وضعیت فعلی در سال 1400 با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به این که قسمت اعظم آب شرب شهر از آب زیرزمینی می باشد، لذا بایستی راهکارهایی مناسب برای تامین نیاز سالهای آتی در نظر گرفته شود.

  تاریخ ثبت : 1395/08/06
 مدیر روابط عمومی
 1381