جمعه, 23 آذر 1397

1395

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 و آئین نامه اجرایی آن 1395/01/29
  آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ، انهار ، ... مصوب سال 79 1395/01/29
  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب 1395/01/29
  قانون تثبیت آب های زراعی مصوب سال 1369 و آئین نامه اجرائی آن 1395/01/29
  آئین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375 1395/01/29
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب سال 1359 1395/01/29
  ماده91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری 1395/01/29

1394

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قنوات واقع در بستر رودخانه قنوات واقع در بستر رودخانه 1394/11/07

1392

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آگهی تمدید و اصلاح حدود ممنوعیت توسعه بهره برداری ار منابع آب ساری آگهی تمدید و اصلاح حدود ممنوعیت توسعه بهره برداری ار منابع آب ساری 1392/01/20

1390

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  وظایف تصدی بخش آب وظایف تصدی بخش آب 1390/11/05
  وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا 1390/11/05
  سیاستهای کلی آمایش سرزمین سیاستهای کلی آمایش سرزمین 1390/11/05

1389

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران 1389/05/25
  نتایج بررسی نامه شماره 4952/ 190 نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب نتایج بررسی نامه شماره 4952/ 190 نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب 1389/05/18
  نامه شماره 151186 اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات نامه شماره 151186 اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 1389/05/18
  مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی 1389/05/18

1388

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نرخ گذاری آب نرخ گذاری آب 1388/10/28
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1388/03/20
  قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم 1388/10/07

1366

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم 1366/12/03

1361

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16