استخراج روابط رگرسیونی بارش-رواناب در حوزه آبریز رودخانه بابلرود

چکیده
باتوجه به رشد روز افزون جمعیت و ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود، استخراج روابط دقیق میان داده های بارندگی و دبی برای نیل به اهداف مدیریت آبیاری، مدلسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی و توسعه منابع آب، از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. از اینرو در این تحقیق به منظور استخراج روابط رگرسیونی بارش-رواناب در حوزه آبریز رودخانه بابل رود واقع در استان مازندران، از دادههای بارندگی و دبی 10 ایستگاه بارانسنجی و 2 ایستگاه هیدرومتری با طول دوره آماری 30 سال استفاده شده است برای این منظور از دادههای 27 سال (که به صورت تصادفی انتخاب شدند) برای واسنجی مدل و تعیین ضرایب معادلات رگرسیونی و از داده های 3 سال باقیمانده، برای صحت سنجی معادلات حاصل، استفاده شد. پس از بازسازی و تکمیل آمار باتوجه به همبستگی بین ایستگاهها، روابط رگرسیونی بین آنها محاسبه شد و از بین آنها برای هرماه بهترین رابطه، انتخاب و معرفی گردید .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در مقیاس زمانی ماهانه، بهترین معادله در بین تمام معادلات استخراج شده برای ایستگاه بابل کشتارگاه با توجه به کمترین میزان خطا، معادله 6 پارامتری مربوط به ماه مرداد می باشد.

  تاریخ ثبت : 1395/08/06
 مدیر روابط عمومی
 1370